Биржа фриланса!

Приветствуем Вас на сайте для независимых специалистов и работодателей, ищущих работников в интернете, на сайте, который посвящен поиску через интернет - исполнителей и заказчиков на любые ваши пожелания.

Самый быстрый способ найти исполнителя.

Самый быстрый способ найти заказ.

Самый быстрый способ найти работадателя.

перевод текстов с/х тематики

Портфолио / Переводы / перевод текстов с/х тематики

Образец перевода с/х тематики Why did humankind till in the first place? The first agricultural intervention was a kind of no-till within a slash-and-burn agriculture, using a planting stick to make a hole for the seed. As agriculture became more intensive the technologies available for weed control at that time allowed only a clean tillage approach to large scale farming.

In temperate climates the detrimental effects of tillage are not as pronounced as in the tropics. Tillage produces an aeration and thus rapid mineralization of organic matter in virgin soils. This mining of soil organic matter makes available plant nutrients for the next crop, albeit only for a limited number of years.

This is the origin of the misconception that tillage increases soil fertility.

Чому людство взагалі обробляло ґрунт? Перше сільськогосподарське втручання стало своєрідною нульовою обробкою ґрунту в рамках підсічно-вогневої системи землеробства з використанням посівної палиці для створення отворів для насіння. З розвитком сільського господарства наявні технології для боротьби з бур'янами у той час дозволяли здійснювати очищувальну обробку ґрунту лише на великомасштабних фермерських господарствах.

У зоні помірного клімату негативний вплив обробки ґрунту є не настільки вираженим, як у зоні тропіків. Обробка ґрунту спричиняє аерацію, а отже, швидкий процес мінералізації органічної речовини у цілинних ґрунтах. Такий спосіб розробки органічної речовини у ґрунті забезпечує наявність поживних речовин для рослин для наступного врожаю, щоправда, лише протягом обмеженої кількості років. Це є причиною помилкового враження про те, що обробка ґрунту підвищує його родючість.

0